உலகின் அதிசெல்வந்தர் வாழும் 15 இடங்கள்

AmericanDollar

அமெரிக்க டாலர் நாணய கணிப்புப்படி உலகில் தற்போது  சுமார் 1,942 பில்லினியர் உள்ளனர். அதாவது இவர்களிடம் $1,000,000,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொத்துக்கள் உண்டு. அதில் பெரும் பகுதி நிலையற்ற பங்குசந்தை (stock market) சொத்தாகவும் இருக்கும்.
.
Wealth-X என்ற அமைப்பின் ஆய்வின்படி உலகின் மொத்த பில்லினியர்களில் 79% செல்வந்தர் $6.8 டிரில்லியன் ($6,800 பில்லியன்) சொத்தை கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் பின்வரும் 15 இடங்களில் வாழ்கின்றனர்.
.
அமெரிக்காவிலேயே அதி கூடிய பில்லினியர்கள் வாழ்கின்றனர். அங்கு வாழும் பில்லினியர் தொகை 705. அதற்கு அடுத்து சீனாவில் 285 பில்லினியர் வாழ்கின்றனர். சீனாவையும் Hong Kongகையும் இணைத்து ஒரு நாடாக கணிப்பிடால், சீனாவில் 372 பில்லினியர் உள்ளனர். அவர்களிடம் $1.255 டிரில்லியன் (1,255 billion) சொத்துக்கள் உண்டு.
.
Place Billionaires Total Wealth
1. USA 705 $ 3.013 trillion
2. China 285 $ 996 billion
3. Germany 146 $ 442 billion
4. Russia 102 $ 335 billion
5. UK 97 $ 209 billion
6. Switzerland 91 $ 240 billion
7. Hong Kong 87 $ 259 billion
8. India 82 $ 284 billion
9. Saudi 57 $ 147 billion
10. France 55 $ 195 billion
11. UAE 55 $ 165 billion
12. Brazil 49 $ 154 billion
13. Italy 47 $ 141 billion
14. Canada 45 $ 87 billion
15. Singapore 39 $ 84 billion

.