ஜப்பானின் கடவுச்சீட்டு முதல் இடத்தில்

Visa

Henley Passport Index 2020 கணிப்பின்படி உலகத்தில் அதிவல்லமை கொண்ட கடவுச்சீட்டாக ஜப்பானின் கடவுச்சீட்டு உள்ளது. சிங்கப்பூரின் கடவுச்சீட்டு இரண்டாம் இடத்திலும், தென் கொரியாவினதும், ஜெர்மனியினதும் கடவுச்சீட்டுக்கள் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. இலங்கையின் கடவுச்சீட்டு 97 ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
.
ஜப்பானின் கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்போர் 191 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும். சிங்கப்பூர் கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்போர் 190 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும். தென் கொரியாவினதும் ஜெர்மனியினதும் கடவுச்சீட்டுக்கள் வைத்திருப்போர் 189 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.
எட்டாம் இடத்தில் உள்ள அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, பெல்ஜியம், கிரேக்கம், நோர்வே ஆகிய நாடுகளின் கடவுச்சீட்டுக்கள் வைத்திருப்போர் 184 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.
ஒன்பதாம் இடத்தில உள்ள அஸ்ரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து, Czech Republic, Malta ஆகிய நாடுகளின் கடவுச்சீட்டுக்கள்வைத்திருப்போர் 183 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.
72 ஆம் இடத்தில் உள்ள சீனாவின் கடவுச்சீட்டை வைத்திருப்போர் 71 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.
84 ஆம் இடத்தில் உள்ள இந்தியாவின் கடவுச்சீட்டை வைத்திருப்போர் 58 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.
97 ஆம் இடத்தில் உள்ள இலங்கையின் கடவுச்சீட்டை வைத்திருப்போர் 42 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்ல முடியும்.
.