தாய்வானில் பெண் குழந்தையை தூக்கிய பட்டம் 

தாய்வானில் பெண் குழந்தை ஒன்றை தூக்கி உலுக்கியது பெரியதோர் பட்டம்.