அடிபணியா கட்டார், இடையில் சிக்கிய இந்தியா, பாகிஸ்தான்

Qatar

கட்டாருக்கு எதிராக சவுதி தலைமையில் எகிப்து, யேமென் ஆகிய நாடுகள் எடுத்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் பிளவை மேலும் ஆழப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. அதேவேளை இந்த முரண்பாடு, இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கும் புதிய தல