இந்திய-ஜப்பான் கூட்டுறவில் இலங்கை LNG குதம்

SriLanka

இந்தியாவினதும், ஜப்பானினதும் கூட்டுறவில் உருவாகும் நிறுவனம் ஒன்று இலங்கையின் மேற்கு கரையோரத்தில் உள்ள கேரவலபிட்டிய (Kerawalapitiya) என்ற இடத்தில் இயற்கை வாயு (LNG அல்லது Liquefied Natural Gas) குதம் ஒன்றை அமைக்கவுள்ளது. இந்த முதலீட்டின் மொத்த பெறுமதி சுமார் $250 மில்லியன் என்று கூறப்படுகிறது.
.
இந்திய நிறுவனமான Petronet LNG Limited முன்னர் வருடம் ஒன்றில் 2-மில்லியன்-தொன் (2 MT) LNGயை இறக்குமதி செய்யும் குதம் ஒன்றை இலங்கையில் நிறுவ விரும்பியது. ஆனால் இலங்கை இந்தியா தனியே செயல்படாது ஜப்பானுடன் இணைந்து அந்த குதத்தை அமைப்பதை விரும்பியது. முடிவில் இந்திய நிறுவனமும், ஜப்பான் சார்பில் இன்னோர் நிறுவனமும் 50:50 உரிமையுடன் இந்த குதத்தை நிறுவ முன்வந்துள்ளன.
.
இந்த குதத்துக்கு அருகில் இயற்கை வாயு மூலம் 300 Mega Watt மின் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றும் அமைக்கப்படவுள்ளது. தற்போது oil மூலம் இயங்கும் மின் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்று LNG மூலம் இயங்கும் நிலையமாக மாற்றப்படும்.
.
Petronet நிறுவனத்திடம் ஏற்கனேவே இரண்டு LNG குதங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்று குயாரத்தின் Dahej பகுதியிலும், மற்றையது கேரளாவின் Kochi பகுதியிலும் உள்ளன. ஜப்பான் சார்பில் செயல்படப்போகும் நிறுவனம் இன்னமும் தெரிவு செய்யப்படவில்லை.
.