சவுதி-எகிப்து இடையே 15 km பாலம்?

StraitsOfTiran

இன்று எகிப்து சென்றுள்ள சவுதி அரசர் Salman, சவுதிக்கும் எகிப்துக்கும் இடையே, Tiran நீரிணை மேலாக, பாலம் அமைக்கப்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இவ்விடத்தில் பல பகுதிகள் ஆழம் குறைந்த கடல் என்றாலும் சுயஸ் கால்வாயினூடு செல்லும் கப்பல்கள் பயன்படுத்தும் பகுதி சுமார் 6 km நீளமும் 290 மீட்டர் ஆழமும் கொண்ட கடல் பகுதியாகும்.
.
இவ்வகை திட்டம் ஒன்று சவுதியால் 2005 ஆம் ஆண்டிலும், முபாரக் காலத்தில், முன்வைக்கப்பட்டு இருந்திருந்தாலும் அது பின்னர் கைவிடப்பட்டு இருந்தது. அப்போது இவ்வகை பாலம் ஒன்றுக்கு சுமார் $4 பில்லியன் செலவாகும் என்ற கணிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
.

இந்த நீரிணை இஸ்ரவேலின் பயன்பாட்டுக்கு உள்ளமை எகிப்து-இஸ்ரவேல் சமாதான உடன்படிக்கையில் உள்ளதால் இஸ்ரவேலும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம்.
.