Indo-European மொழி பரம்பல்?

.

இந்த மொழி பரம்பல் சரியானது என்றால், பெருமளவு இன்றைய இந்தியர்கள் வந்தேறு குடிகளாக இருக்குமோ?

.
அப்படியானால் Mohenjo Daro – Harappa வழி வந்தோர் யாரோ?

.