எல்லையில் மோதினாலும் வளரும் இந்திய, சீன வர்த்தகம்

எல்லையில் மோதினாலும் வளரும் இந்திய, சீன வர்த்தகம்

எல்லையில் இந்தியாவும், சீனாவும் முரண்டு செய்தாலும் இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகம் மிக வேகமாக வளர்ந்து உள்ளது என்பதை வர்த்தக தரவுகள் காட்டுகின்றன. இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இந்த ஆண்டுக்கான மொத்த வர்த்தகம் $100 பில்லியனை மீறும் என்று கணிப்பிடப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று காலாண்டிலும் (முதல் 9 மாதங்களில்) இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தகம் $90.37 பில்லியன் ஆக இருந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டின் முதல் 9 மாத கால தொகையுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டின் தொகை 49.3% ஆல் அதிகரித்து உள்ளது.

இந்த ஆண்டின் முதல் 9 மாத காலத்தில் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கான ஏற்றுமதி $68.46 பில்லியன் ஆக இருந்துள்ளது. இத்தொகை முன்னைய ஆண்டிலும் 51.7% அதிகம்.

இதே காலத்தில் இந்தியாவில் இருந்து சீனாவுக்கான ஏற்றுமதி $21.91 பில்லியன் ஆக இருந்துள்ளது. இத்தொகை முன்னைய ஆண்டிலும் 42.5% அதிகம்.

அதனால் இந்திய வர்த்தகம் மூலம் சீனா $46.55 பில்லியன் மேலதிக வருமானம் அடைந்துள்ளது. இந்நிலை நீண்டகாலமாக தொடர்கிறது.

ASEAN, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று தரப்புகளுடனான சீனாவின் வர்த்தகங்களும் முறையே 21.1%, 20.5%, 24.9% வீதங்களால் அதிகரித்து உள்ளன.