சீனாவின் Lenovo கையில் Google Motorola

MotorolaLenovo

முதலில் உலகுக்கு cell phoneகளை அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனங்களில் Motorola ஒன்று. ஆனால் Motorola பின்னர் iPhone, Samsun போன்ற தயாரிப்புக்களால் பின்தள்ளப்பட்டது. Cell phone சந்தையில் பின்தள்ளப்பட்ட Motorola வின் cell phone பிரிவை 2012 ஆம் ஆண்டில் Google நிறுவனம் U$12.5 பில்லியனுக்கு கொள்வனவு செய்திருந்தது.

ஆனால் Motorola பிரிவு Googleஇக்கு நட்டத்தையே கொடுத்தது. நட்டத்தை குறைக்க Google இந்த பிரிவில் உள்ள பலரை வேலை நீக்கமும் செய்திருந்தது. ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகள் எதுவும் பயனளிகாதவிடத்து Google இந்த பிரிவை சீனாவின் Lenovo நிறுவனத்துக்கு $2.9 பில்லியனுக்கு விற்பனை செய்கிறது.

Linovo அண்மையில் IBM நிறுவனத்தின் low-end server பிரிவையும் கொள்வனவு செய்திருந்தது. அதற்கு முன், 2005 ஆம் ஆண்டில், Linovo IBM இன் ThinkPad உட்பட்ட laptop பிரிவையும் கொள்வனவு செய்திருந்தது.

Beijing இல் தலையகத்தை கொண்ட Linovo வின் 2012 ஆண்டுக்கான மொத்த வருமானம் U$29.5 பில்லியன், மொத்த இலாபம் $472 மில்லியன். இதற்கு உலக அளவில் 27,000 பணியாளர் உண்டு.