சோனகப்பு மாட்டு வண்டி சவாரி போட்டி  2023

சோனகப்பு மாட்டு வண்டி சவாரி போட்டி  2023

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மு. சிவசிதம்பரம் பிறந்த 100 ஆவது ஆண்டு விழாவாக கரவெட்டி சோனகப்பில் இடம்பெற்ற மாட்டு வண்டி சவாரி போட்டி .