ஜப்பான் பிறப்பு 120 வருட குறைவு

Japan

இந்த வருட ஜனவரி மாதம் முதல், அக்டோபர் மாதம் வரையான காலத்தில் 921,000 குழந்தைகள் மட்டுமே ஜப்பானில் பிறந்துள்ளனர். இந்த தொகை கடந்த 120 வருட தொகைகளில் மிக குறைந்த தொகையாகும். இத்தொகை கடந்த வருட தொகையிலும் 25,000 குறைவு.
.
1989 ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போதைய பிறப்பு அளவு சுமார் 30% ஆல் குறைந்துள்ளது. அதாவது சுமார் 30 வருடங்களில் பிறப்பு 30% ஆல் குறைந்துள்ளது.
.
அதேவேளை முதியோர்களை பெருமளவு கொண்ட ஜப்பானில் மரணிப்போர் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த வருடம் சுமார் 1.37 மில்லியன் ஜப்பானியர் மரணிப்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொகை கடந்த வருடத்திலும் 29,000 அதிகம்.
.
பிறப்பு குறைவதாலும், இறப்பு அதிகரிப்பதாலும் ஜப்பானின் சனத்தொகை வேகமாக குறைந்து வருகிறது. இந்த வருடம் ஜப்பானின் சனத்தொகை 448,000 ஆல் குறையும்.
.

1899 ஆம் ஆண்டு முதல் பதியப்பட்டு வரும் ஜப்பானின் பிறப்பு, மற்றும் இறப்பு தொகைகள் ஜப்பானின் சனத்தொகை படிப்படியாக குறைந்து வருவதை காட்டுகின்றன.