வருடத்தில் பில்லியன் உழைக்கும் Hedge Fund Managers

Griffin

அமெரிக்காவின் hedge fund managers உழைக்கும் மொத்த ஒதியம் தொடர்பில் New York Times பத்திரிக்கை கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அக்கட்டுரையின்படி hedge fund managers வருடம் ஒன்றில் பில்லியன் டொலர் வரை உழைக்கிறார்களாம்.
.
உதாரணமாக அமெரிக்காவின் JPMorgan Chase வங்கியின் CEO 2015 ஆம் ஆண்டில் $25 மில்லியன் ($25,000,000) மட்டுமே பெற்றிருந்தார். ஆனால் hedge fund manager Kenneth C. Griffin னின் 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மொத்த வருமானம் $1.7 பில்லியன் (1,700,000,000) என்கிறது அந்த கட்டுரை.
.
அமெரிக்காவின் முதல் 25 hedge fund managers மொத்தம் $12.94 பில்லியனை 2015 ஆம் ஆண்டில் வருமானமாக பெற்றுளார்கள்.
.
2001 ஆம் ஆண்டில் hedge fund managers மொத்தம் $539 பில்லியன் சொத்தை கையாட்டு உள்ளனர். ஆனால் தற்போது அத்தொகை $2.9 ட்ரில்லியன் (2,900 பில்லியன்) ஆக உயர்ந்துள்ளது.
.

Kenneth C. Griffin கடந்த வருடம் $500 மில்லியன் வழங்கி இரண்டு ஓவியங்களை ஏலத்தில் கொள்வனவு செய்திருந்தார். அத்துடன் $200 மில்லியனுக்கு New York நகரில் உள்ள luxury condo ஒன்றின் பல தட்டுக்களை கொள்வனவு செய்திருந்தார்.
.